Материјал за XXIV редовну седницу
Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Записник о раду XXIV редовне седнице Скупштине акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д. Београд одржане дана 27.09.2015. год.


Записник о раду XXIV поновљене редовне седнице Скупштине акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д. Београд одржане дана 17.10.2015. год.


Материјал за XXV редовну седницу
Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Извештај о битном догађају


642-SA-2 Одлука о именовању записничара

642-SA-3 Одлука о избору председника Скупштине акционара

642-SA-4 Одлука о усвајању оснивачког акта Компаније

642-SA-5 Одлука о усвајању статута Компаније

642-SA-6 Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара

642-SA-7 Одлука о усвајању финансијског извештаја
и Извештаја Компаније за 2011. годину


642-SA-7а Закључак о давању претходне сагласности и налога
Надзорном одбору Компаније о предузимању мера и активности
на решавању проблема актуелне финансијске ситуације у Компанији


642-SA-8 Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја
Компаније за 2011. годину


642-SA-9 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора по финансијском
и консолидованом финансијском извештају за 2011. годину


642-SA-10 Одлука о нераспоређивању нето добити Компаније
по завршном рачуну за 2011. годину


642-SA-11 Одлука о усвајању Извештаја о раду интерног ревизора

642-SA-12 Одлука о усвајању Извештаја Управног одбора Компаније

642-SA-13а Одлука о разрешавању чланова Управног одбора Компаније

642-SA-13b Одлука о разрешавању интерног ревизора

642-SA-13c Одлука о избору чланова Надзорног одбора Компаније

642-SA-14а Одлука о давању претходне сагласности на закључење уговора
о накнадама за рад чланова Надзорног одбора Компаније


642-SA-14b Одлука о накнадам члановима Надзорног одбора

642-SA-15 Одлука о наименовању члана Комисије за ревизију
Одлука о измени и допуни одлуке Управног одбора Компаније број 512/2
од 28. 05. 2012. године о сазивању XXI редовне седнице Скупштине акционара


Позив за XXI редовну Скупштину акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Претходни поступак
- Отварање XXI седнице Скупштине акционара
и именовање чланова радних тела,
- Верификација присутних акционара


Тачка 1
Избор председника Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 2
- Одлука о организовању Компаније "Ратко Митровић" а.д.
- Оснивачки акт


Тачка 3
Усвајање Статута Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 4
Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Компаније


Тачка 5
Усвајање годишњег финансијског извештаја
и извештаја о пословању Компаније за 2011 год.


Тачка 6
Усвајање годишњег консолидованог финансијског извештаја за 2011 год.


Тачка 7
Усвајање извештаја ревизора за ревизију финансијског
и консолидованог финансијског извештаја за 2011 год.


Тачка 8
Одлука о нераспоређивању остварене добити
по завршном рачуну за 2011 год.


Тачка 9
Извештај о раду интерног ревизора Компаније


Тачка 10
Извештај о раду Управног одбора Компаније за јун - јул 2012 год.


Тачка 11
- Разрешење чланова Управног одбора Компаније
- Разрешење интерног ревизора Компаније
- Именовање чланова Надзорног одбора Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 12
Уговори о накнадама за рад чланова надзорног одбора Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 13
Избор члана комисије за ревизију


Пуномоћје и гласачки лист за гласање у одсуству

Датум оглашавања

“26. 07. 2011. - ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХХ. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА”

Документ ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХХ. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА можете преузети / штампати овде: ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХХ. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА PDF


alt : izvestaj_odrzanoj_20_skupstini.pdf

“26. 07. 2011. - Извештај о сазивању поновљене XX. редовне скупштине акционара”

Документ сазивања поновљене 20.-те редовне скупштине акционара можете преузети / штампати овде: Сазивање поновљене ХХ. скупштине PDF


alt : ponovljena_20_skupstina.pdf

“26. 07. 2011. - Извештај о одлагању XX. редовне скупштине акционара”

Документ одлагања 20.-те редовне скупштине акционара можете преузети / штампати овде: ОДЛАГАЊЕ PDF


alt : odlaganje_skupstine.pdf

“30. 05. 2011. - Скупштина акционара и предлози за одлучивање”

- Одлука о сазивању 20. редовне Скупштине акционара Kомпаније са предлозима за одлучивање и огледним примерком пуномоћја:

Документ за сазивање 20.-те редовне скупштине акционара можете преузети / штампати овде: СКУПШТИНА PDF


alt : skupstina.pdf

“Примерак пуномоћја”


Примерак пуномоћја можете преузети / штампати овде: ПУНОМОЋЈЕ PDF

alt : punomocje.pdf