Позив за XXI редовну Скупштину акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Претходни поступак
- Отварање XXI седнице Скупштине акционара
и именовање чланова радних тела,
- Верификација присутних акционара


Тачка 1
Избор председника Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 2
- Одлука о организовању Компаније "Ратко Митровић" а.д.
- Оснивачки акт


Тачка 3
Усвајање Статута Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 4
Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Компаније


Тачка 5
Усвајање годишњег финансијског извештаја
и извештаја о пословању Компаније за 2011 год.


Тачка 6
Усвајање годишњег консолидованог финансијског извештаја за 2011 год.


Тачка 7
Усвајање извештаја ревизора за ревизију финансијског
и консолидованог финансијског извештаја за 2011 год.


Тачка 8
Одлука о нераспоређивању остварене добити
по завршном рачуну за 2011 год.


Тачка 9
Извештај о раду интерног ревизора Компаније


Тачка 10
Извештај о раду Управног одбора Компаније за јун - јул 2012 год.


Тачка 11
- Разрешење чланова Управног одбора Компаније
- Разрешење интерног ревизора Компаније
- Именовање чланова Надзорног одбора Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 12
Уговори о накнадама за рад чланова надзорног одбора Компаније "Ратко Митровић" а.д.


Тачка 13
Избор члана комисије за ревизију


Пуномоћје и гласачки лист за гласање у одсуству

“26. 07. 2011. - REPORT ON THE XX. REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS”

Document, REPORT ON THE XX. REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS is avaiable for viewing / printing here: REPORT ON THE XX. REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS - PDF


alt : izvestaj_odrzanoj_20_skupstini.pdf

“26. 07. 2011. - The report repeated the convening of the 20th regular general meeting of shareholders”

The document of convening repeated the 20th regular meeting of shareholders can be downloaded / printed here: convening repeated the 20th regular meeting - PDF


alt : ponovljena_20_skupstina.pdf

“26. 07. 2011. - Report on the postponement of the 20th regular meeting of shareholders”

Document postponement of 20th regular meeting of shareholders can be downloaded / printed here: postponement PDF


alt : odlaganje_skupstine.pdf

“30. 05. 2011. - Shareholder meetings and proposals for decision”

- The decision to convene the 20th Regular Meeting of shareholders of the Company with suggestions for decision-making in its complete form:

Document for the convening of the 20th ordinary meeting of shareholders can be downloaded / printed here: СКУПШТИНА PDF


alt : skupstina.pdf

“A copy of the proxy”


A copy of the proxy can be downloaded / printed here: ПУНОМОЋЈЕ PDF

alt : punomocje.pdf